Gillberga Hembygdsmuseum

Bakgrund

Sedan hembygdsföreningens bildande 1934 har våra medlemmar och även andra intresserade skänkt föremål och inventarier. Först efter det att Hembygdsgården blev färdig fanns en möjlighet att förvara dessa på ett betryggande sätt. Trots detta kan man i gamla handlingar finna att inte allt som skänkt finns bevarat och någon egentlig dokumentation finns inte bevarad. Först i slutet av 1900-talet gjordes en förteckning och föremålen fotograferades. Enligt denna förteckning fanns 175 föremål bevarade men man hade inte haft möjlighet att i brist på dokumentation kunnat härleda deras historia eller givare. Föremålen finns inte heller samlade eller utställda på ett sätt som gjorde det möjligt att visa en besökande samlingen. Anledningen till detta var helt enkelt brist på lämpliga lokaler.

Museet byggs upp

År 2000 togs frågan om förvaring upp i styrelsen och det beslutades om en undersökning av vilka möjligheter som kunde finnas. Det befanns att i norra delen av stallbyggnaden på våningsplan 2 och 3 fanns lokaler som inte utnyttjades men som nog kunde ställas i ordning som ett ”föremålsmagasin”. Säffle kommun, som var ägare till byggnaden, kontaktades och vi fick hyra lokalerna för en summa av 100: - kronor per år. I övrigt fick vi fria händer att göra den inredning som vi önskade.

Det första som var nödvändigt att tillverka var en trappa upp till våningsplan 2 så att vi kunde få tillträde till våra hyrda lokaler. Där var minst sagt skräpigt och när vi väl kommit ner till golvet konstaterades att omedelbart behov av åtgärder för att undvika olycksfall i det fortsatta arbetet.

Inredningsarbetet tog sin tid och först under hösten 2002 hade vi kommit så långt att vi kunde börja ordna hyllor och flytta över föremål. Vi siktade på att kunna inviga ”föremålsmagasinet” (vi vågade inte kalla det museum) under sommaren 2003. Av olika skäl blev detta inte möjligt.

Nya ”gamla” föremål

Det spred sig i bygden att Hembygdsföreningen höll på med att göra någon sorts förvaringsplats för gamla föremål och både medlemmar och andra kom och frågade lite försynt ”Vi har lite gammalt skräp hemma och när vi är borta så kommer våra barn att kasta bort det, vill ni kanske ha det?” Det ville vi mer än gärna och på så sätt har samlingarna ökat från 175 föremål till i dag (november 2010) till drygt 8 000 omspännande en tidsrymd från slutet av 1500-talet till våra dagar. Alla föremål dokumenteras och fotograferas löpande och blir märkta med ett inventarienummer. Efter hand kommer dokumentationen att läggas in på ett dataprogram men där ligger vi efter på grund av brist på arbetskraft.

Vi får fortfarande in värdefulla föremål som speglar utvecklingen i vår hembygd och även samhället i övrigt. Än så länge har vi utrymme men inredningsarbetet tar tid och vi får lagra gåvorna till vidare.

Invigning

Den 12 juni 2004 var vi så äntligen framme vid invigningen av vårt ”föremålsmagasin”. Kommunalrådet Halvar Pettersson höll tal och klippte av det blå bandet framför grinden. Vi hade ett 100-tal besökare som var mer än nöjda med vad de fick se och under sommaren har vi också haft en del besöksgrupper. En erfarenhet är att det är svårt med guidning av stora grupper besökande och att det måste till information vid föremålen så att besökaren själv kan få information.

”Föremålsmagasinet”

Vår inriktning från början hade ju varit att kunna ta emot och förvara skänkta föremål på ett tillfredställande sätt. Samtidigt skulle det finnas möjlighet att ta emot besökare och visa samlingarna. Allt eftersom vi fick fler och fler föremål blev det nödvändigt att strukturera samlingarna, textilgruppen fick disponera översta våningsplanet, biodling resten av körbryggan, brandförsvar, skola, verktyg och skomakeri samlades på särskilda ställen och ordnades så gott det gick. Det var inte längre ett magasin och vi beslöt att fortsättningsvis kalla det Gillberga Hembygdsmuseum.

Fortsatt utbyggnad

Eftersom vi fortfarande fick in nya föremål som delvis kompletterade våra tidigare samlingar men som också innefattade nya områden, fann vi att vi behövde mera utrymme. Vi förhörde oss hos kommunen om möjligheten att få hyra södra delen där vikingaskeppet hade byggts. Detta mötte inget hinder men innan planerna om hyra fullföljts fick vi erbjudande att helt överta byggnaden som gåva eftersom man från kommunens sida funnit att man inte hade behov av huset. Vi tackade ja till erbjudandet och fick på så sett möjlighet att göra en långsiktig planering av lokalerna. I gamla stallet hade inretts att kylrum och en kontorslokal som uthyrdes till förvaring av skogsplantor under vårsäsongen och vi fick överta denna uthyrningsmöjlighet som ger en liten inkomst till hjälp för underhållet av byggnaden.

Polismuseum

År 2006 kom det till vår kännedom att det hos Polisen i Säffle och Karlstad fanns gammal polisutrustning som man inte hade utrymme att förvara och vi fick möjlighet att överta förvaringen av dessa föremål. I de nya utrymmena finns ett varmbonat rum som tidigare använts i samband med bygget av vikingaskeppet. Våren 2007 renoverades rummet och inreddes till en ”polisstation” där mycket av våra polissamlingar kunde exponeras. Efter hand har tillförts ytterligare föremål med anknytning till rättsväsendet och torde vara det enda ”polismuseum” som finns i länet.

Nya lokaler färdiga

Under år 2008 inreddes ett varmbonat förråd och ytterligare ett varmbonat utrymme på c:a 30 kvadratmeter i norra delen av de nya lokalerna. I norra delen av detta utrymme har inrättats ett ”Biografmaskinrum” som är en kopia av motsvarande rum i Kohlsäters Folkets Hus varifrån utrustningen kommer. I utrymmet i övrigt finns utställningar av kameror och annan fotoutrustning, telefoner, radio, TV och annan teknisk utrustning. Där finns även äldre polisutrustning och foto. Efter hand har vi fått ytterligare föremål, bl.a. ett antal telefoner och datautrustning, bl.a. den första bärbara datorn som tillverkats i Sverige och "kringutrustning" som skrivare och andra tillbehör. Vi har även kompletterat och utökat vår utställning av foto.

”Maskinrummet” visar hur det såg ut ”bakom kulisserna” på en biograf. Alla har väl varit på bio men få vet hur en biografmaskin ser ut. De besökare vi haft har visat ett mycket stort intresse av ”maskinrummet” och frågor till  guiden har varit många.

Skogen

Efter hand har vi fått många föremål som har anknytning till skogsarbete och virkeshantering. Det föranledde oss att inreda ett särskilt utrymme där vi samlat föremålen på ett informativt sätt. I utrymmet finns också ett antal gamla fällor för skogens djur. Denna typ av jakt är numera förbjuden liksom en del andra redskap som visas. I utrymmet har vi plats för ytterligare föremål med anknytning till aktuell verksamhet. Denna del blev klar hösten 2009.

Jorden

Jordbruket har, utöver skogsbruket,  varit den största näringsgrenen inom Gillberga socken och har under 1800 och första hälften av 1900-talet sysselsatt största delen av befolkningen. Det var därför naturligt att inrikta den fortsatta utbyggandet av utställningen med föremål från denna epok. En del blev klar under hösten 2010 och våren 2011 där vi bl.a. kunde visa en gigg och en trilla, åkdon som var allmänt förekommande på de flesta jordbruken. Vi kunde också göra i ordning  en utställning med anknytning till mjölkhantering.

Under hösten 2011 kunde vi göra klart inredningen i resten av lokalerna och våren 2012 kunde vi börja strukturera upp utställningarna. Från gamla delen flyttade brandförsvaret till en nyinrättad avdelning och det frigjorda utrymmet kunde utnyttjas för skolan. Vi lade utställningen om biskötsel i förråd tills vidare och utrymmet fick textilavdelningen ta över. Efter hand flyttades de jordbruksinventarier som funnits på detta våningsplan till nya avdelningen eller till förråd och ersatta med verktyg och hantverk. I den nya avdelningen har vi inrättat ett "prylrum" där vi samlar föremål som inte direkt har anknytning till de övriga utställningarna. Där finns redan nu föremål som vi torde vara ensamma om i hela Sverige. En nyhet är också att vi nu kan visa fordon och utrustning som har anknytning till vintern och dess transportbehov. Denna utrustning har vi tidigare haft liggande i förråd i brist på utrymme.

Vi har nu så många föremål i våra samlingar att vi inte, trots stora utrymmen, har möjlighet att visa allt. Detta gör att vi efter hand kommer att göra specialutställningar efter ett visst tema och vi tror att detta kan bli givande för våra besökare. Vi får fortfarande in föremål av olika slag och det är vi mycket tacksamma för. Det kompletterar samlingarna med sådant vi saknar och som gör att vi på ett bättre sätt kan visa utveckling och framåtskridande i vår bygd.

Inför nästa säsong skall vi också ha gjort klart de åtgärder i fråga om brandskydd och utrymning som vi blivit ålagda av brandmyndigheterna. En del av detta har vi redan genomfört men vi har tyvärr inte hunnit med allt. Det innebär inte att Du möter någon risk för skada när Du besöker oss utan vi tar väl hand om Dig om Du följer anvisningarna.   

Alla, som besökt oss har varit förundrade över att det fanns så mycket intressant att ta del av. De har kommit tillbaka med föremål som de velat skänka och är förundrade över att ett så förnämligt museum finns på en så liten plats. Det låter som skryt och överdrift men det är de reaktioner vi fått av praktiskt taget alla besökare. Ett sätt att ta reda på om det vi säger är fel är att Du gör ett besök till sommaren. Vi garanterar att Du skall få se saker som Du aldrig sett förut.            

Öppethållande

Vi har ingen möjlighet att ha museet öppet på bestämda tider annat än vid enstaka tillfällen under sommaren. Men om du tar kontakt  kan vi komma överens om en tid och ordna guidad visning. Eftersom en stor del av lokalerna inte är varmbonade så kan vi inte ta emot besök under  vintertid. Välkommen att ta kontakt för ytterligare upplysningar.

Välkommen!

Bilder